Don't have an account? Sign up
(เฉพาะอาจารย์เท่านั้น)

ประกาศ ประชาสัมพันธ์

Welcom Back !!

ขณะนี้ ระบบของเราได้กลับมาให้บริการอีกครั้งแล้วนะครับ
สมาชิกท่านใดมีความประสงค์ใช้งานระบบสามารถใช้ได้เลยครับ
สมาชิกใหม่สามารถสมัครสมาชิกได้เช่นกันครับ
ยินดีให้บริการทุกท่าน

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่ได้เอื้อเฟื้อฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ทำให้ระบบสามารถใช้งานต่อได้อีก 1 ปีการศึกษา

ขอบคุณ
ท่านผู้อำนวยการ
ท่านรองผู้อำนวยการ
เก่ง ฉัตรชัย กาสี
และท่านอื่นๆ ที่ไม่ได้เอ่ยนาม

ขอบคุณครับ

Thursday 13, 2013 at 5:48pm
 

Login

เข้าใช้งานระบบ

×